Public Training : หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา” รุ่น 70 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Public Training : หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา” รุ่น 70

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Public Training: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) รุ่น 70
วันที่สัมมนา: วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วิทยากร: อาจารย์ยุทธวินัย โชติจิรชยา
อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม Vat7%)
Early Bird: 3,700 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2: สมัครอบรมครบ 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน (สมัคร 6 จ่าย 5)
รายละเอียดอื่น ๆ: **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้าอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน)
Module 1: ผู้นำ กับ การรู้เขา รู้เรา
– ผู้นำ คือใคร ? เกิดขึ้นได้อย่างไร
– 3 ปัจจัยหลักก่อให้เกิดภาวะผู้นำ
– ประเมินพฤติกรรมความเป็นผู้นำ
– รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิผล
– วิเคราะห์ผู้ตาม 4 รูปแบบ
– บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำ
Module 2: การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในตนเองและสร้างทีม
– เทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการพัฒนา EQ
– จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology of Motivation)
– เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ (Communication Skills)
– การการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
– การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30 %
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %
📝วิทยากร
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด
วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
—————————————————
📝รายละเอียดหลักสูตร
http://bit.ly/2uyDasn
—————————————————
📝ดาวน์โหลดโบรชัวร์
http://bit.ly/3loo1V0
—————————————————
📝ลงทะเบียน
https://bit.ly/3Pzctej
—————————————————
📝หลักสูตรอืนๆที่น่าสนใจ
https://www.people-dynamic.com/PublicTraining
—————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
👩คุณศิริรัตน์ (อีฟ)
☎09-2024-6554
Line ID: @peopledynamic
[email protected]
💻www.people-dynamic.com

สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ