หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร รุ่น 73 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ.Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร รุ่น 73

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ณ.Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok

Public Training: การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 73
วันที่สัมมนา: วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วิทยากร: อาจารย์ ยุทธวินัย โชติจิรชยา
อัตราค่าสัมมนา: 12,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
Early Bird: 10,000 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ: **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ที่จะเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สามารถออกแบบหลักสูตรและวางแผนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการพูด การจัดการกระบวนการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากร ในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้สนใจที่จะเป็นวิทยากร (Trainer)
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 2 วัน)
1. วิทยากรคือใคร
2. 4 ห้องหัวใจในการเป็นวิทยากร
3. การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
– สิ่งที่ควรมีในการออกแบบหลักสูตร
– การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ
– การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ
– การเขียนแผนการสอนให้ SMART
4. โครงสร้างหลักสูตร Content vs Context
– Content คืออะไร เท่าไรถึงจะดีมีสาระ
– Context คืออะไร เท่าไรถึงจะเหมาะสม
– การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ
5. ทักษะส่วนบุคคล vs. ทักษะกระบวนการ
– ทักษะสำคัญของวิทยากรที่ตอบสนอง Content vs Context
– ทักษะส่วนบุคคล: การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง / การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา / บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์และการแต่งกาย
– ทักษะกระบวนการ: เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม / เทคนิคการถ่ายทอดแบบต่าง ๆ / เทคนิคการออกแบบกิจกรรม
6. เทคนิค KUSAB
7. เทคนิคการสอนเพื่อดึงดูดใจผู้เรียน
– พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนทำงาน
– ลำดับขั้นการพัฒนา
– การรับรู้ของผู้ฟัง
– ลักษณะผู้เรียนแต่ละ Generation
– เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
8. การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
9. ตัวอย่างเกม / กิจกรรม ที่ใช้บ่อยในการอบรม
10. ฝึกปฏิบัติการเป็น Trainers โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
11. สรุปหัวข้อ / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 30 %
2. ฝึกปฏิบัติ / เกม / กิจกรรม 50 %
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %
วิทยากร
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด
วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
—————————————————
📝รายละเอียดหลักสูตร
http://bit.ly/2Rk7srI
—————————————————
📝ดาวน์โหลดโบรชัวร์
https://bit.ly/3Zi7OjC
—————————————————
📝ลงทะเบียน
https://bit.ly/3Di1I96
—————————————————
📝หลักสูตรอืนๆที่น่าสนใจ
https://www.people-dynamic.com/PublicTraining
—————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
👩คุณศิริรัตน์ (อีฟ)
☎09-2024-6554
Line ID: @peopledynamic
[email protected]
💻www.people-dynamic.com

สถานที่จัดงาน : Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok