Smart District Cooling System วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.EEC Academy

Smart District Cooling System

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.EEC Academy

หลักสูตร Smart District Cooling System
โดย อาจารย์กมล ตันพิพัฒน์ (ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว และ Smart City) และ
อาจารย์อนุพนธ์ คู่กุศลสิน (ผู้เชียวชาญและที่ปรึกษาด้านพลังงาน)
เพื่อทำให้ได้ภาพของ Smart DCS ที่ชัดเจน ในการนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆได้อย่างมีรูปธรรม รวมถึง Central Utility Plant สร้างมูลค่าและมีประโยชน์ในมิติต่างๆอย่างไรบ้าง
‘เพิ่มโอกาส’ และ ‘ต่อยอด’ ความก้าวหน้าในสายงาน/วิชาชีพของตนเองและองค์กร เพิ่มทางเลือกให้กับผู้สนใจเข้าอบรมสัมมนาด้วยรูปแบบ Hybrid Class ที่ประหยัด สะดวกสบาย และอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ด้วยการเลือกเรียนได้ทั้งแบบ Onsite หรือแบบ Online ผ่าน Zoom
.
สถาบันอีอีซี อคาเดมี พร้อมเป็นแหล่งความรู้ของทุกคนที่ต้องการ ..
* เพิ่มความรู้และเปิดประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน
* เสริมเทคนิค สร้างความมั่นใจเพื่อการสอบเลื่อนระดับ
* สะสม PDU เพื่อใช้ประกอบการขอเลื่อนระดับวิศวกร
.
#ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ
1. หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU
2. เอกสารประกอบการบรรยาย (.pdf file)*
3. ใบประกาศนียบัตร (e-Certificate)
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ (ตามที่สถาบันฯ กำหนด)
.
#ค่าลงทะเบียน
เข้าเรียนแบบ Onsite ท่านละ 3,800 บาท
หรือ เข้าเรียนแบบ Online ผ่าน ZOOM ท่านละ 2,500 บาท
.
หรือเข้าไปที่ https://bit.ly/3kP3A2U
Facebook : EEC Academy
Line Official:@eecacademy
เพิ่มเติมโทร 098-2714316

สถานที่จัดงาน : EEC Academy