Data Thinking วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.IMC Institute

Data Thinking

วันที่ 2 – 3 สิงหา คม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.IMC Institute

👉 เรียนรู้การทำโครงการ Big Data
👉 เรียนรู้การเลือกใช้เทคโนโลยี
👉 เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
👉 เรียนรู้ Design Thinking
⚡เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และสามารถออกแบบโครงการได้ตรงกับความต้องการ
กับกลักสูตร 🧠 Data Thinking 🧠
.
อ่านหลักสูตรเพิ่มเติม 👇
🔗 https://bit.ly/3aiU1Vo
.
ไม่อยากพลาดหลักสูตรดีๆ ลงทะเบียนเลย 👇
🔗https://www.imcinstitute.com/training/course-registration

สถานที่จัดงาน : IMC Institute