Data Driven in Action for Business วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.IMC Institute

Data Driven in Action for Business

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.IMC Institute

💼 Data Driven in Action for Business 💼
“ทุกธุรกิจตอนนี้เป็นธุรกิจข้อมูล ข้อมูลและเทคโนโลยีคืองานของทุกคน”
เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สิน
.
หลักสูตรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าอบรมให้เข้าใจถึงภาพรวม และ องค์ประกอบสำคัญในการเริ่มต้นสร้าง Data-Driven Organization อย่างถูกวิธี สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้ง่าย และ ลดความเสี่ยงในการทำโครงการเกี่ยวกับ Data แล้วไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
.
รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม 👇
🔗 https://bit.ly/3OCkNd2
.
สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้
🔗https://bit.ly/34c7Ph4

สถานที่จัดงาน : IMC Institute