หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่น 85 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน รุ่น 85

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ณ.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

Public Training: หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 85
วันที่สัมมนา: วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
วิทยากร: อาจารย์ยุทธวินัย โชติจิรชยา
อัตราค่าสัมมนา: 4,200 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม Vat7%)
Early Bird: 3,700 บาท เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2: สมัครอบรมครบ 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน (สมัคร 6 จ่าย 5)
รายละเอียดอื่น ๆ: **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวก พัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะการบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ
หัวข้อการอบรมสัมมนา (หลักสูตร 1 วัน)
Module 1: หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง
1. ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
– เก่งคิด ด้วยการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
– เก่งคน ด้วยการรู้ลักษณะลูกน้อง 4 ประเภท
– เก่งงาน ด้วยหลัก OPDFE
2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานมืออาชีพ
Module 2: หัวหน้ากับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน
1. วงจรการจัดการงานให้ประสบความสำเร็จ (Management by OPDFE Cycle)
– การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Setting SMART Objective)
– การวางแผนงาน (Planning: Setting Priority)
– การลงมือปฏิบัติ (Do: Commitment, Motivation)
– การติดตามและประเมินผล (Follow-Up and Evaluation)
2. จิตวิทยาการจูงใจ (Psychology of Motivation)
3. เทคนิคการสอนงาน (Coaching for Success)
4. เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30 %
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %
📝วิทยากร
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด
วิทยากรบรรยายด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อดีตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
—————————————————
📝รายละเอียดหลักสูตร
http://bit.ly/2T7AhJk
—————————————————
📝ดาวน์โหลดโบรชัวร์
https://bit.ly/3jIX8Kn
—————————————————
📝ลงทะเบียน
https://bit.ly/3JW8Ews
—————————————————
📝หลักสูตรอืนๆที่น่าสนใจ
https://www.people-dynamic.com/PublicTraining
—————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
👩คุณศิริรัตน์ (อีฟ)
☎09-2024-6554
Line ID: @peopledynamic
[email protected]
💻www.people-dynamic.com

สถานที่จัดงาน : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว